FVE Vendryně

Jedná se o záměr výstavby fotovoltaické elektrárny (dále FVE) o instalovaném výkonu 64,43 MW, umístěné na pozemku p.č. 3218, 3229/6 a 3223/7 v k.ú. Vendryně, obec Vendryně a připojení FVE do distribuční soustavy VVN 110 kV. FVE bude napojena do nově navr- hované rozvodny vvn/vn ČEZ Distribuce, a.s. budované na území obce Vendryně na p.p.č.102/11.

Technicky se jde o umístění fotovoltaických panelů včetně umístění střídače a měření pro vykazování celkové vyrobené elektrické energie. Součástí záměru je i pokládka kabelového vedení o délce 5 960 m, výstavba oplocení a obslužné komunikace. Jedná se o stavbu dočasnou na období 30 let. Kapacity záměru:

Řešené území: 524 000 m2 (52,4 ha)

Instalovaný výkon: 64,43 MW

Délka kabelového vedení: 5 960 m

 

IS EIA

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment