Posuzovaný záměr představuje pokračování hornické činnosti v povrchové těžbě výhradního ložiska hnědého uhlí Tušimice – Libouš, číslo ložiska č. 3250100, pro které byl stanoven DP Tušimice o výměře 42,2718999 km2, schválený rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j, 2207/94/za ze dne 9. srpna 1994.

 

Báňsko-technologické postupy připravovaného POPD (plán otvírky, přípravy a dobývání) Severočeské doly a.s. – Doly Nástup Tušimice (dále jen SD a.s. – DNT) vycházejí ze studie „Vyuhlení SD a.s. – DNT v ploše nového POPD na konečné hranice dobývacího prostoru“. Tato studie byla projednána dne 28. 11. 2008 na SD a.s. Chomutov a odsouhlasena Představenstvem SD a.s. jako podklad pro zpracování dokumentace POPD SD a.s. – DNT.

Základní koncepce záměru postupů SD a.s. – DNT ve stanoveném období vychází z předpokladu zajištění těţební kapacity na úrovni 10 – 13,5 mil. t uhlí/rok. Posouzení zohledňuje maximální těžby uhlí na úrovni 14,5 mil. tun uhlí za rok, které mohou nastat vzhledem k vyšším poţadavkům elektráren společnosti ČEZ a.s. Pokles těţeb na úroveň 10 mil t/rok se předpokládá po r. 2016.

Plocha záměru je 42, 2718999 km2.

Client:

Awesome Company ltd.

Task:

Website development & SEO

Executives:

Richard Brown, Anna Green, John White