VTE Skřipová – souhlasné stanovisko

Předmětem posuzování je novostavba farmy větrných elektráren v počtu 3 ks věží v k.ú. Skřipová, (p. p. č. 400 a p. p. č. 523), o výkonu 4,2 – 5 MW(dle použitého typu) a celkové výšce 199 m a dále i navazující infrastruktury (úprava a stavba obslužné komunikace a pokládka kabelové trasy 22 kV. Bylo vydáno souhlasné stanovisko na 2 VTE. IS EIA

VTE Zhoř

Výstavba větrných elektráren je projekt směřující k využití větrné energie jako obnovitelného zdroje energie. Z hlediska stavebního se tak jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Předmětem posuzování je vybudování větrných elektráren, manipulačních ploch, obslužných komunikací a pokládky podzemního kabelového vedení. Zamýšlená stavba je koncipována jako stavba dočasná na dobu…

VTE Habartice

Posuzovaným záměrem je novostavba 5 věží větrných elektráreno výkonu každé věže max 5 MW a celkové maximální výšce 165 m. Dále se bude jednat o pokládku podzemního kabelového vedení o napětí 22 kV k přípojné- mu místu v délce 2 779 m, a součástí bude i výstavba manipulačních ploch a obslužných komunikací. IS EIA

FOR H2ENERGY – elektrolytická výroba zeleného vodíku

Posuzovaným záměrem je výstavba areálu – souboru staveb (průmyslových hal) a technologie (výroba zeleného vodíku) v souladu s funkčním využitím definovaným Územním plánem Bitozeves a Velemyšleves. Posuzovaný záměr budou tvořit: vědecko-výzkumné centrum (administrativní budova) FORH2E 2x výrobní hala FORH2E 6x průmyslová hala čerpací stanice pohonných hmot vč. prodejního kiosku s občerstvením areálové vjezdy, komunikace a zpevněné…

Fotovoltaická elektrárna Vendryně

Jedná se o záměr výstavby fotovoltaické elektrárny (dále FVE) o instalovaném výkonu 64,43 MW, umístěné na pozemku p.č. 3218, 3229/6 a 3223/7 v k.ú. Vendryně, obec Vendryně a připojení FVE do distribuční soustavy VVN 110 kV. FVE bude napojena do nově navr- hované rozvodny vvn/vn ČEZ Distribuce, a.s. budované na území obce Vendryně na p.p.č.102/11.…

Aparthotel Bouřňák

Jedná se o stavební úpravu stávající budovy již nefunkčního hotelu Bouřňák. Stávající objekt je v takovém stavebně – technickém stavu, který zásadním způsobem nebrání proveditelnosti záměru.  Ke stávajícímu objektu budou přistavěna 2 nová křídla (obr. 1). V suterénu objektu bude rozšířen půdorysný tvar stávajícího objektu.   IS EIA

2001 – 2021 Letos slavíme dvacet let od založení firmy Environmentální a ekologické služby s.r.o.

1. října letošního roku uběhlo již 20 let od založení naší firmy. Po celou dobu její existence se snažíme skloubit filozofii ochrany přírody a udržitelného života s požadavky investorů na rozvoj svých aktivit a držet se tak zásad environmentalismu. Vyjadřujeme se v rámci odborné působnosti k aktuálním problémům současného dění a laické veřejnosti se snažíme…

EZO, a.s. – plocha pro úpravu odpadů

Záměrem objednatele je provozovat na vodohospodářsky zabezpečené ploše činnosti související úpravou odpadů ve smyslu platného zákona o odpadech v platném znění. A to jak odpadů kategorie ostatní, tak i kategorie nebezpečný. Úprava odpadů bude spočívat v úpravě jejich fyzikálních vlastností (např. drcení, třídění, homogenizace, stabilizace,…), případně jejich dekontaminaci pomocí technologií biodegradace nebo bioremediace.

Rozšíření DP Dolany u Pardubic pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa

Oznamovaný záměr bezprostředně pokračuje severním směrem v návaznosti na území již těženého dobývacího prostoru DP Dolany u Pardubic, jedná se tedy o rozšíření stávajícího dobývacího prostoru (dále DP) do jeho II. a zároveň poslední etapy. Dobývací prostor Dolany u Pardubic I. i II. etapa se nachází v nejsevernější části CHLÚ Lázně Bohdaneč  

Rekultivace Ložiska písku Chotěšov II. etapa

Jedná se o rekultivaci po ukončení těžby dle plánu sanací a rekultivací formou zavezení pískovny inertním materiálem – požadavek na posouzení dle zákona je dán tím, že se z pískovny stávková zařízení pro využití odpadů na povrchu terénu. Rekultivace spočívá v návratu území do své původní podoby – zemědělskému využití (rekultivace na ZPF) Jedná se…

Lesopark Ivana Dejmala

Stavba Lesoparku Ivana Dejmala bude plnit funkci sportovně relaxační a kulturně vzdělávací. Navržený lesopark bude rovněž přirozenou součástí krajiny formované po ukončení těžby              a bude harmonizovat jak se stávajícími krajinnými prvky a soustavou regionálních biokoridorů a biocenter, tak i se sídelními útvary. Navržený lesopark bude přirozenou součástí krajiny, formované po ukončení těžby, jež musí harmonizovat…

Cyklostezka Oleška – Hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb.

Jedná se o liniovou novostavbu v úrovni terénu, která se nachází v zastavěném i nezastavěném území v blízkosti vodního toku Oleška. Trasa cyklostezky je částečně vedena po stávajících komunikacích nebo je vedena víceméně podél silnice II. třídy II/289 či kopíruje tok řeky Olešky. Stavba bude využívána chodci a cyklisty. Cyklostezka je navržena o délce 7,990km v šířce 2,5m ve…

VTE Velký Hlavákov

  Předmětem posuzování je novostavba farmy větrných elektráren v počtu 6 ks věží v k.ú. Velký Hlavákov, na p. p. č. 125 (VTE 1), p. p. č. 356/4 (VTE 2) , p. p. č. 420/3 (VTE 3),              p. p. č. 548/1 (VTE 4) p. p. č. 835/1 (VTE 5) a p. p. č. 826/1 (VTE 6), o…

Zóna pro bydlení Dubí – Drahůnky

Předmětem hodnocení je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro následnou individuální výstavbu rodinných domů (RD). Jedná se tedy o vybudování místních komunikací a zároveň souvisejících inženýrských sítí (s možností připojení RD). Cílem je vznik plochy pro bydlení v obci, kde je vzhledem k umístění jednak v blízkosti Teplic a jednak v blízkosti přírody Krušných hor vysoká poptávka…

Podkladové zprávy pro žádost o prodloužení závazných stanovisek EIA na VTE v lokalitě Krušných hor

Předkládaný dokument je zpracován ve smyslu Sdělení MŽP č.j. MZP/2018/710/2837. Jedná se o výtah z dokumentace EIA k předmětnému záměru, ve kterém jsou uvedeny kapitoly popisující stav ŽP (část C) v původním znění dokumentace , a ke kterým je připojen komentář popisující případné změny – tedy zda došlo ke změnám v té které části složek…

Manipulační a odstavná plocha  Obrnice – dopravní terminál

Terminál je určen k rozvoji kombinované dopravy plní službu terminálu s nediskriminačním přístupem pro silniční a železniční dopravu.Hlavní činnosti terminálu je  překládka zboží mezi silniční a železniční dopravou, manipulace a krátkodobé uskladnění jednotek kombinované dopravy, deponování prázdných kontejnerů, vykládka/nakládka jednotek kombinované dopravy, multimodální překládka.

ZIPLINE Klíny

Stavba nové ZIPLINE lanovky je prostředkem moderní sportovně – aktivní zábavy a rozšíří možnosti rekreačního vyžití návštěvníků a turistů ve Sport areálu Klíny. Bude sloužit k aktivnímu trávení volného času. Jedná se o osobní lanovku pro jednoho uživatele, který sjíždí vlastní vahou ve zvláštním úvazku na kladce zavěšené na nosném ocelovém laně, a to vždy pouze…

Zpracování oznámení na záměr – Využití skleněného odpadu v Kompostárně Pitterling

Účelem posuzovaného záměru je realizace rozšíření služeb stávajícího areálu Kompostárny Chudeřice součástí které jsou již provozovaná zařízení pro zpracování bioodpadu z regionu Teplic a okolí. Část areálu je dále vyhrazena pro oddělené skladování sypkých hmot před jejich zapravením do zakládky, část pro úpravu surovin (drcení, třídění) a část 2 boxů pro uskladnění Agrobentosu včetně 12ti…

Změna IPPC pro provoz Kompostárny Pitterling

Jedná se o nepodstatnou změnu z důvodu záměru rozšířit činnost provozované kompostárny o činnost týkající se shromažďování, třídění a odstraňování skleněného odpadu. Kapacita byla plánována na 4000 t zpracovaného odpadu za rok, kde návoz bude nepravidelný, v průměru se bude jednat o 5 NA/ 24 hod. Činnost se měla provádět v prázdné plechové hale v…