Oznámení, dokumentace a posudky EIA

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

Výše uvedený zákon č. 100/2001 Sb., v souladu s právem Evropských společenství, upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávních celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. Zákon stanoví ve své příloze seznam záměrů, na které se vztahuje povinnost zpracovat dokumentaci podléhající posuzování.

V rámci tohoto procesu nabízíme tyto služby

  • zpracování oznámení, dokumentací a posudků EIA
  • zajištění zpracovávání dílčích podkladových studií a analýz, které jsou správními úřady vyžadovány jako součásti dokumentace EIA (např. hlukové a rozptylové studie, hodnocení zdravotních rizik, vlivy na les, na půdu apod.)
  • zastupování klienta při jednání s úřady a orgány činnými v procesu EIA
  • seznamování veřejnosti se záměrem a jeho případnými vlivy na životní prostředí
  • zajišťování a provádění procedury zjišťovacího řízení

Reference