V rámci procesu EIA zajistíme zpracování odborných studií a posudků, které dle našich zkušeností jsou ve většině případů nezbytnými podkladovými materiály pro kvalitní zpracování dokumentace.

Studie:

 • biologická hodnocení dotčených pozemků
 • přírodovědné průzkumy
 • hlukové studie
 • rozptylové studie
 • architektonické studie (pohledové 3D studie)
 • hodnocení krajinného rázu a vlivu záměru na krajinný ráz dle metodik AOPK ČR
 • posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví
 • posouzení vlivu záměru na PUPFL (les)
 • studie vlivů záměru na ÚSES
 • studie vlivů míhání světla (flicker)
 • hydrogeologická a pedologická posouzení lokality určené pro záměr
 • odborný posudek dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • znalecké posudky v oboru škod a rizik na ŽP atd.

Reference