Návrh novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

140728 novela EIA_úpravy po MPŘ2

Záznam strážce přírody

Protokol_kontrola

Hodnocení vlivů na životní prostředí

Obsah souboru ke stažení:
Úvod do problematiky EIA. Legislativní rámec vymezený zákony č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 244/1992 Sb. a č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků. Dokumentace hodnocení vlivů na ŽP. Procedura, oprávněné osoby, povinný obsah dokumentace, účast veřejnosti a občanských iniciativ. Metody a používané postupy hodnocení vlivů na životní prostředí. Hodnocení velikosti a rozsahu vlivů na ovzduší. Rozptylová studie. Ochrana krajiny a krajinného rázu v hodnocení EIA. Posuzování velikosti a rozsahu vlivů na půdu a horninové prostředí. Hodnocení vlivů na povrchovou a podzemní vodu. Hodnocení vlivů technologií zneškodňování odpadů na životní prostředí. Posuzování hluku z průmyslových a dopravních staveb. Hodnocení kvality dokumentace a náležitosti posudku. Ekologický audit, vztah mezi posudkem a auditem, místo auditu v hodnocení podniků. Hodnocení koncepcí, EIA a přeshraniční posuzování.

Hodnocení vlivů na životní prostředí – PDF

Obecný seznam požadovaných podkladových materiálů

Obsah souboru ke stažení:
V níže přiloženém souboru lze nalézt obecné požadavky, které jsou potřeba v první fázi pro zpracování posudku EIA. DAlší konkrétní údaje mohou být doplněny dle požadavků jednotlivých záměrů.

Obecný seznam požadovaných podkladových materiálů – PDF

Vyhláška č.17/2009 Sb.

Obsah souboru ke stažení:
Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě.

Vyhláška č. 17/2009Sb.

Vlivy vývozu investic na životní prostředí v zemi cílového určení.

Obsah souboru ke stažení:
Článek o průběhu posuzování vývozu investic na ŽP.

vliv vývozu investic na životní prostředí

SEA

Obsah souboru ke stažení:
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se zpracuje dle přílohy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb. a jeho nedílnou součástí je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (část A).

SEA – PDF

Metodický pokyn pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy.

Obsah souboru ke stažení:

Postup při provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy dle přílohy č. 2

k nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších

podmínkách finančního zajištění.

OERES-MP_podrobne_hodnoceni_EU-20120507