Výkon stráže přírody – legislativa

obrázek

Stráž přírody je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 81, 81a a 81b), a jeho prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. (§ 20). V rámci stráže existují dva stupně postavení: zpravodaj, který musí splňovat stejné požadavky kladené zákonem, ale bez pravomocí, a strážce, který je oprávněn k některým právním i praktickým úkonů.

KODEX strážce přírody

 1. Strážce svým vystupováním na veřejnosti reprezentuje státní ochranu přírody.
 2. Strážce je loajální k orgánu, který jej ustanovil – ve styku s veřejností zastává názory orgánu ochrany přírody (zkráceně OOP).
 3. Strážce při plnění svých povinností zachovává důstojnost – svou vlastní i osob, se kterými přichází do styku.
 4. Strážce je aktivní v přístupu ke svěřeným úkolům i k návštěvníkům.
 5. Strážce zná svěřené území, jeho hodnoty a seznamuje s tím i druhé.
 6. Strážce dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace (vč.jazykové) i udržování fyzické kondice.
 7. Strážce upřednostňuje podání informace a poučení před sankcí.
 8. Strážce vystupuje rozhodně a profesionálně.
 9. Stráţce usiluje o dobré vztahy s místní komunitou – obyvateli, hospodařícími subjekty a orgány veřejné správy.
 10. Strážce ve službě je vždy řádně ustrojen a upraven.

Oprávnění stráže ochrany přírody

 1. zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody


 2. ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody


 3. vstupovat na cizí pozemky


 4. zadržet ke zjištění totožnosti osobu podezřelou z porušování předpisů o ochraně přírody a krajiny; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout


 5. požadovat pomoc nebo součinnost policie

 6. pozastavit rušivou činnost

Slib stráže přírody

Slibuji, že jako stráž přírody budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející stráži přírody.“.

Příručka stráže přírody

Handbook pro členy stráže přírody

působící při krajských úřadech a správách

CHKO a národních parků v ČR

strážpřírody , Protokol_kontrola

Ochrana přírody