Ranná

Biologický stavební dozor

Biologický stavební dozor se ukládá pro  kontrolu plnění kompenzačních podmínek a podmínek, za kterých orgány ochrany přírody povolily realizaci stavby. Biologický stavební dozor úzce spolupracuje se stavebním dozorem celé akce a dbá na minimalizaci negativních vlivů konkrétní stavby.

  • kontroluje dodržení závěrů zjišťovacího řízení, stanoviska v rámci proběhlého procesu EIA
  • monitoruje případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a kontroluje dodržování podmínek stanovených udělením vyjimek do zásahu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
  • komunikuje s orgány státní správy ve věci ochrany přírody

Reference