Účel SEA

Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, tj. SEA (z anglického Strategic Environmental Assessment) je nástrojem na zohledňování environmentálních hledisek při strategickém plánování; cílem SEA je zajistit soulad koncepce s požadavky na ochranu životního prostředí. Nedílnou součástí procesu posuzování je zároveň zapojení veřejnosti, která má mít možnost vznést své připomínky a návrhy.

Hodnocení územních plánů

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se zpracuje dle přílohy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb. a jeho nedílnou součástí je Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (část A).

Toto Vyhodnocení (část A, jejíž rámcový obsah je součástí přílohy k stavebnímu zákonu) jsme Vám schopni zajistit. Část B (Naturové hodnocení) jsme schopni zajistit subdodavatelsky.

SEA – PDF

  • hodnocení na základě požadavků  zjišťovacího řízení příslušného krajského úřadu
  • spolupráce s pořizovatelem územního plánu
  • účast na veřejném projednání územního plánu

Reference