VTE Skřipová – souhlasné stanovisko

Předmětem posuzování je novostavba farmy větrných elektráren v počtu 3 ks věží v k.ú. Skřipová, (p. p. č. 400 a p. p. č. 523), o výkonu 4,2 – 5 MW(dle použitého typu) a celkové výšce 199 m a dále i navazující infrastruktury (úprava a stavba obslužné komunikace a pokládka kabelové trasy 22 kV. Bylo vydáno souhlasné stanovisko na 2 VTE. IS EIA

VTE Zhoř

Výstavba větrných elektráren je projekt směřující k využití větrné energie jako obnovitelného zdroje energie. Z hlediska stavebního se tak jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Předmětem posuzování je vybudování větrných elektráren, manipulačních ploch, obslužných komunikací a pokládky podzemního kabelového vedení. Zamýšlená stavba je koncipována jako stavba dočasná na dobu…

VTE Habartice

Posuzovaným záměrem je novostavba 5 věží větrných elektráreno výkonu každé věže max 5 MW a celkové maximální výšce 165 m. Dále se bude jednat o pokládku podzemního kabelového vedení o napětí 22 kV k přípojné- mu místu v délce 2 779 m, a součástí bude i výstavba manipulačních ploch a obslužných komunikací. IS EIA

FOR H2ENERGY – elektrolytická výroba zeleného vodíku

Posuzovaným záměrem je výstavba areálu – souboru staveb (průmyslových hal) a technologie (výroba zeleného vodíku) v souladu s funkčním využitím definovaným Územním plánem Bitozeves a Velemyšleves. Posuzovaný záměr budou tvořit: vědecko-výzkumné centrum (administrativní budova) FORH2E 2x výrobní hala FORH2E 6x průmyslová hala čerpací stanice pohonných hmot vč. prodejního kiosku s občerstvením areálové vjezdy, komunikace a zpevněné…

Fotovoltaická elektrárna Vendryně

Jedná se o záměr výstavby fotovoltaické elektrárny (dále FVE) o instalovaném výkonu 64,43 MW, umístěné na pozemku p.č. 3218, 3229/6 a 3223/7 v k.ú. Vendryně, obec Vendryně a připojení FVE do distribuční soustavy VVN 110 kV. FVE bude napojena do nově navr- hované rozvodny vvn/vn ČEZ Distribuce, a.s. budované na území obce Vendryně na p.p.č.102/11.…

Aparthotel Bouřňák

Jedná se o stavební úpravu stávající budovy již nefunkčního hotelu Bouřňák. Stávající objekt je v takovém stavebně – technickém stavu, který zásadním způsobem nebrání proveditelnosti záměru.  Ke stávajícímu objektu budou přistavěna 2 nová křídla (obr. 1). V suterénu objektu bude rozšířen půdorysný tvar stávajícího objektu.   IS EIA